Condiții generale privind furnizarea Aplicației 24Pay

1. Definiții

2. Obiectul contractului

3. Costuri

3.1. În cazul în care se aplică taxe și comisioane în vederea utilizării Aplicației 24Pay, acestea sunt prevăzute în Lista de Taxe și Comisioane.

4. Securitatea accesării serviciului. Efectuarea operațiunilor

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Definiții

5.2. Scopurile prelucrării

5.3. Tipurile de date prelucrate

5.4. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal – în conformitate cu Art. 6 GDPR:

5.5. Consimțământul persoanei vizate

5.6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal :

5.7. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate

5.8. Transferuri internaționale de date

5.9. Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal și politicile PTP Online puse la dispoziția persoanelor vizate

6. Drepturile și obligațiile părților. Modificarea contractului

6.1 PTP Online

6.2 Clientul

7. Răspunderea părților

8. Blocarea accesului la contul de utilizator din aplicația 24Pay

9. Legislația și jurisdicția aplicabile

1. Definiții

2. Obiectul contractului

Pot fi efectuate plăți în lei prin intermediul Aplicației 24Pay, cu respectarea următoarelor limite, în cazul plăților pentru servicii de transport public titluri de călătorie), parcare și încărcare electronică:
1. In functie de valoare Tranzacții:

 1. În funcție de numărul de Tranzacții :

3. Costuri

3.1. În cazul în care se aplică taxe și comisioane în vederea utilizării Aplicației 24Pay, acestea sunt prevăzute în Lista de Taxe și Comisioane.

4. Securitatea accesării serviciului. Efectuarea operațiunilor

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Definiții

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR , următoarele noțiuni înseamnă:

5.2. Scopurile prelucrării

 1. PTP Online poate prelucra datele cu caracter personal în scopul executării prezentului contract, sau în scopul unui interes legitim, respectiv prevenirea fraudelor sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice ale PTP Online. În acest sens, în conformitate cu Art.13 GDPR, în baza prezentelor Condiții Generale, următoarele informații se furnizează clienților (persoanelor vizate): identitatea și datele de contact ale PTP Online SRL – București, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 8, biroul 11, CUI: RO 33681600, număr înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/11776/2014, contact: office@24pay.ro, tel. 0721.102.424.
 2. PTP Online poate prelucra date cu caracter personal pentru îmbunătățirea serviciilor, securitate, prevenirea utilizării abuzive și necorespunzătoare a serviciilor, gestiunea incidentelor, cercetare și analiză, relația cu autoritățile, soluționarea disputelor și litigii, fuziuni și achiziții, conformarea cu cerințele de reglementare și legale specifice.
 3. Asigurarea accesului persoanei vizate (Clientul – utilizator al aplicației 24Pay) la serviciile de plată oferite de cătrePTP Online.
 4. Procesarea plăților de către procesatorii de plăti, prin intermediul Aplicației 24Pay.
 5. Validarea plăților sau după caz întreprinderea măsurilor aferente solicitărilor de anulare a unor Operațiuni de plată inițiate de către Client prin intermediul Aplicației 24Pay
 6. Informarea de către PTP Onlinea persoanei vizate (Clientul) privind modificări survenite în cadrul modului de operare al aplicației software.

5.3. Tipurile de date prelucrate

5.4. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal – în conformitate cu Art. 6 GDPR:

 1. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 2. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului – respectarea legislației privind gestionarea evidentelor financiar-contabile sau cu privire la măsuri de informare ale consumatorilor;
 3. Prelucrarea este necesară în scopul unui interes legitim, respectiv pentru prevenirea fraudelor sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice, precum și pentru a oferi clienților o experiență optimă, comunicându-le informații comerciale în funcție de categoriile de interese și preferințe ale acestora. În acest scop, PTP Online poate analiza modul în care consumatorii interacționează cu produsele și serviciile contractate. PTP Online realizează aceste analize pentru a înțelege mai bine activitatea și nevoile clienților, cu scopul de a le oferi servicii/ produsele PTP Online sau ale partenerilor acesteia (în funcție de permisiunile acordate de clienți) personalizate. Acest lucru se realizeaza de PTP Online în baza permisiunilor acordate de către Client.

5.5. Consimțământul persoanei vizate

· În cazul în care motivul legal este reprezentat de consimțământului persoanei vizate, acesta este solicitat de către PTP Online în cadrul Aplicației 24Pay în mod explicit și distinct, față de alte acorduri sau notificări pentru activități de genul: abonarea pentru primirea unui buletin informativ, în cazul organizării unor concursuri cu premii, campanii de marketing, orice tipuri de programe de fidelizare sau diverse campanii de promovare a unor produse sau servicii, precum și publicitate online, adaptată intereselor persoanei vizate, prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare cu alte date pe care PTP Online le deține.Persoana vizată își poate retrage consimțământul acordat oricând, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia. Pentru retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea de către PTP Online a datelor Clientului, acesta din urmă are posibilitatea de a transmite un e-mail la adresa dpo@24pay.ro și office@24pay.ro sau poate contacta compania la adresa PTP Online SRL: București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 8, biroul 11. În cazul informărilor de marketing, persoana vizată își poate gestiona consimțământul accesând secțiunea Setari-Legal-Ajutor-Legal-Politica de Marketing din cadrul Aplicației 24Pay.

5.6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal :

5.7. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate

În cazul datelor cu caracter personal aferente tranzacțiilor – acestea sunt stocate pe perioada în care persoana fizică are calitatea de Client și sunt anonimizate după ștergerea contului de Client, cu excepția datelor înregistrate în evidențele financiar-contabile, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

În situația datelor colectate în cazul plăților efectuate de către consumatori, aferente facturilor emise de către furnizorii de utilități, telecomunicații, acestea sunt păstrate conform instrucțiunilor primite de PTP Online de la operatori (furnizorii de utilități, telecomunicații etc), în scopul exclusiv de a justifica către consumatori plățile efectuate.

Evidențele reclamațiilor sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive comerciale întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz).

Datele de contact înregistrate în baza de date de marketing a PTP Online sunt stocate până la exercitarea de către utilizator a dreptului de obiecție sau până la retragerea consimțământului cu privire la furnizarea de informații referitoare la activitățile de marketing derulate prin intermediul Aplicației 24Pay, prin transmiterea unui email la dpo@24pay.ro sau accesând secțiunea Setari-Legal-Ajutor-Legal-Politica de Marketing din cadrul Aplicației 24Pay.

Pentru facilitatea accesului în cadrul Aplicației 24Pay, acordurile inițiale obținute din partea utilizatorilor în calitate de persoane vizate privind protecția datelor (prezenta informare), precum și condițiile generale privind furnizarea Aplicației 24Pay, se captează la crearea contului de către utilizator și se stochează pe o durată de un an de la ștergerea definitivă de către utilizator a contului acestuia, pentru a face dovada existenței și captării acestor informări.

Retragerea acordurilor menționate anterior, se realizează la ștergerea definitivă de către utilizator a contului din meniul Aplicației 24Pay - “ Setări-Securitate-Șterge Cont” și ulterior accesarea opțiuniii “Șterge Cont”. Simpla acțiune de delogare a utilizatorului din cadrul Aplicației 24Pay nu implică ștergerea celor două acorduri menționate. 

Atât PTP Online cât și ceilalți Operatori sau Împuterniciți ai acestuia care realizează operaționalizarea Aplicației 24Pay, asigură persoanei vizate următoarele drepturi:

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații către PTP Online, aceasta din urmă nu va putea fi în măsură să dea curs solicitării persoanelor vizate de a efectua respectiva operațiune/tranzacție; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea PTP Online nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale față de persoana vizată, acesta bazându-se pe legalitatea solicitării respectivelor informații.

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie contractuală, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații, PTP Online, nu va putea efectua respectiva operațiune/tranzacție; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea PTP Online nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale, față de persoana vizată.

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal condiționează încheierea unui contract în care persoana vizată este parte, iar aceasta refuză să ofere aceste informații, PTP Online se va afla în imposibilitatea de a putea să încheie respectivul contract.

5.8. Transferuri internaționale de date

Este posibil ca PTP Online să transfere datele persoanelor vizate către țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele PTP Online (respectiv, cele pe care PTP Online stochează datele) sau furnizorii și prestatorii PTP Online de servicii furnizează serviciile din afara SEE. Dacă PTP Online transferă datele Clienților cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, PTP Online se va asigura că datele persoanelor vizate sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, PTP Online se va asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, PTP Online va solicita respectivului terț încheierea unui acord care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, PTP Online se va asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

5.9. Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal și politicile PTP Online puse la dispoziția persoanelor vizate

Pe lângă informațiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal disponible în cadrul prezentul capitol, Clientul ia la cunoștință de faptul că PTP Online pune la dispoziția acestuia, prin existența pe website-ul PTP Online (www.24pay.ro), a următoarelor documente:

 1. Politica PTP Online privind confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal: Politica de confidențialitate PTP Online
 2. Nota de informare privind datele cu caracter personal pe care PTP Online le poate deține sau prelucra: Notă de informare GDPR
 3. Cerere de acces date cu caracter personal: Cerere de acces date cu caracter personal

6. Drepturile și obligațiile părților. Modificarea contractului

6.1 PTP Online

 1. PTP Online își rezerva dreptul de a aduce modificări Condiţiilor Generale PTP Online și/sau caracteristicilor serviciului oferit. Modificările vor fi comunicate pe site-ul www.24pay.ro. Toate modificările sau inlocuirile vor fi considerate acceptate de către Client, vor intra în vigoare și vor prevala asupra prevederilor anterioare.
 2. PTP Online informează Clientul cu privire la specificațiile privind componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației 24Pay.
 3. PTP Online pune exclusiv la dispoziția Clientului Elementele de securitate pentru utilizarea Aplicației24Pay.
 4. PTP Online asigura securitatea tranzacțiilor prin criptarea mesajelor și prin recunoașterea automată a Clientului după Elementele de securitate stabilite.
 5. PTP Online asigură executarea instrucțiunilor transmise electronic de către Client, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu procedurile interne ale PTP Online.
 6. PTP Online își rezervă dreptul de a dezactiva opțiunea de autentificare cu Amprentă digitală, în situația în care există suspiciuni privind securitatea tehnologiei de scanare amprentă, caz în care va informa Clientul, fie înainte, fie după dezactivarea opțiunii.
 7. PTP Online poate solicita Clientului autentificarea cu Parola, după un anumit număr de autentificări cu Amprenta digitală, sau după un anumit interval de timp de la ultima utilizare a Parolei.

6.2 Clientul

 1. solicită înregistrarea în Contul de Utilizator sau a instrucțiunilor de plată transmise electronic, prin utilizarea Elementelor de securitate.
 2. asigură componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației 24Pay, conform specificatiilor primite din partea PTP Online, precum și securitatea dispozitivului de pe care accesează Aplicația 24Pay.
 3. își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse precum și a tranzacțiilor ordonate electronic.
 4. se obligă să informeze PTP Online de îndată, fără o întârziere nejustificată, dacă o persoană neautorizată a luat cunoștință de Elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fără drept.
 5. se obligă să nu copieze, vândă, închirieze, să înstrăineze sub orice altă formă ori să permită utilizarea de către persoane neautorizate a Aplicației 24Pay sau a Elementelor de securitate și să nu păstreze Codul PIN și Parola împreună.
 6. se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la Elementele de securitate pe întreaga durată a Contractului (până la ștergerea contului din Aplicația 24Pay).
 7. se obligă să comunice PTP Online, în modalitățile agreate, orice schimbare a datelor sale personale și/sau de contact, inclusiv schimbarea numărului de telefon mobil. Ulterior modificării, toate notificările PTP Online în legătură cu prezentul Contract vor fi transmise la noile date de contact (inclusiv la noul număr de telefon mobil) comunicate PTP Online. În caz contrar, PTP Online nu va fi răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisă de PTP Online la datele de contact înregistrate în evidențele sale va fi considerată valabilă.
 8. are obligația sa depună la PTP Online autorizațiile/formularele/informațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora se efectuează operațiunile de plată, în situația în care legislația în vigoare prevede această obligație sau în cazul în care PTP Online solicită acest lucru în mod expres, conform procedurilor sale interne. În aceste cazuri, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Client prin Aplicația 24Pay, acesta are obligația să depună la PTP Online autorizațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale, în baza cărora s-a efectuat tranzacția. În cazul în care Clientul nu respectă aceasta cerinta, întreaga răspundere pentru executarea tranzacției și riscurile aferente vor reveni Clientului.
 9. să utilizeze Aplicația 24 Pay cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Contract.
 10. Clientul declară că a fost informat cu privire la posibilitatea modificării de către PTP Online a valorii taxelor și comisioanelor percepute pentru operațiunile efectuate prin Aplicația 24Pay sau în legătură cu aceasta, atat în sensul majorării, cat și al diminuării, și înțelege că orice modificare îi va fi notificată pe pagina Aplicației 24Pay și va fi accesibilă după introducerea de către Client a Elementelor de identificare.

7. Răspunderea părților

8. Blocarea accesului la contul de utilizator din aplicația 24Pay

 1. Clientul a informat PTP Online despre pierderea, furtul ori înstrăinarea Elementelor de securitate, sau a cardului înregistrat de acesta în Aplicația 24Pay. În acest caz, până la emiterea unor noi Elemente de securitate, accesul Clientului la contul/conturile sau/sale prin intermediul Aplicației 24Pay este blocat.
 2. PTP Online a restricționat accesul Clientului la Contul de Utilizator/ Conturile de Client. În această situație, PTP Online va notifica Clientul în această privință în același timp cu și prin modalitatea agreată pentru notificarea blocării contului/conturilor sale.
 3. dacă există suspiciuni de utilizare frauduloasă/ neautorizată a Elementelor de securitate.
 4. dacă este necesar pentru protejarea Clientului sau a PTP Online de posibile viitoare prejudicii.
 5. Clientul va contacta PTP Online în vederea deblocării accesului la Conturile de Client în cel mai scurt timp posibil. Pentru cazurile prevăzute la art.9.2 lit.c)-d) deblocarea accesului la cont se va realiza numai după încetarea cauzei care a condus la blocarea Contului de Utilizator.

9. Legislația și jurisdicția aplicabile

 1. Prevederi finale
 1. prin acordul părților
 2. prin rezilierea de către PTP Online, prin notificarea scrisă a Clientului, transmisă prin e-mail, cu efect imediat de la data menționată în notificare, în cazul neîndeplinirii de către Client a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa (inclusiv pentru neexecutarea de mică însemnătate cu caracter repetat); în cazul neîndeplinirii la termen a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa, Clientul este de drept în întârziere.
 3. în situația în care PTP Online întrerupe sau încetează furnizarea Aplicației 24Pay. În această situație PTP Online va notifica Clientul anterior întreruperii sau furnizării serviciului
 4. prin ștergerea Contului de Utilizator.